Fondy

©ZŠ

Akciové fondy
■  V hodnotení finančných produktov som sa zameral najmä na kategóriu investičných fondov, ktorých je v súčasnosti distribuovaných takmer 500. Zlatá minca a podobné hodnotenia pomáhajú retailovým investorom zorientovať sa v širokej škále ponúkaných fondov a môžu zohrať úlohu pri rozhodovaní o prípadných investíciách ich voľných zdrojov. Samozrejme, v oblasti investičných produktov platí zásada, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov, a preto by aj retailoví klienti mali brať hodnotenie finančných produktov za minulé roky len ako jedno z kritérií svojich investičných rozhodnutí.
Som rád, že sa najmä v kategóriách investičných fondov moje hodnotenia vo veľkej miere zhodovali s názormi ostatných členov poroty. Pri rozhodovaní, ktorému produktu udelím hlas, som vychádzal z objektívnych a merateľných kritérií, najmä výkonnosť v primerane dlhom časovom horizonte v porovnaní s benchmarkom daného fondu a konkurenciou, poplatkové zaťaženie klienta, zloženie portfólia fondu, jeho veľkosť a likvidita. Dôležité je tiež optimálne nastavenie odvetvovej a regionálnej stratégie investovania vzhľadom na dané trhové podmienky.

Ján Foltán

■  Najviac sa orientujem v kategóriách týkajúcich sa investičných fondov. S výsledkami ročníka 2013 nie som príliš spokojný. Porovnávanie kvality fondov je exaktná číselná záležitosť, nie je to o pocite z komunikácie, z reklamy, alebo výstrelok módneho trendu. 
Najčastejší ukazovateľ, ktorý sa používa na porovnanie, je pomer priemernej výkonnosti k volatilite, ktorý fond dosahuje pre dané časové obdobie. Keďže fondové kategórie v tejto súťaži nemajú bližšie rozčlenenie, tak v ponuke vidíme neporovnateľné fondy rôzneho sektorového alebo regionálneho zamerania. Takisto nie je stanovený investičný horizont, ktorý má byť porovnávaný.
Pri mojom hodnotení som bral do úvahy len množinu porovnateľných fondov bez sektorového zamerania. V prípade akciových a realitných fondov som bral do úvahy len globálne zamerané fondy, v prípade dlhopisových fondov voľnejšie zamerané fondy, či už na government alebo corporate sektor, a v prípade peňažných fondov len fondy s kvalitou portfólia na úrovni investičného ratingu, hoci aj v tejto kategórii fondov sa vyskytujú určite derivátové techniky zamerané na rating a splatnosť. Následne som porovnával výkonnosť fondov na ročnom, trojročnom a päťročnom horizonte, s dôrazom na trojročný horizont. Na prvom mieste u mňa teda skončil najvýkonnejší fond v tomto priereze.

Roman Scherhaufer, European investment centre

Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
■  Na čo myslieť pri výbere peňažného fondu
Kategórie peňažných fondov resp. fondov krátkodobých investícií patria k najkonzervatívnejším kategóriám medzi podielovými fondmi. Preto sú vhodné pre investorov, ktorí uprednostnia bezpečnosť uložených peňazí pred výnosom. Ich ďalšou výhodou je krátky investičný horizont a väčšinou aj veľmi nízke či nulové vstupné a výstupné poplatky. Vďaka týmto charakteristikám môžu najmä podielové fondy krátkodobých investícií slúžiť investorom aj na ukladanie krátkodobých úspor, teda môžu plniť funkciu akejsi „peňaženky“, do ktorej si investor podľa svojich aktuálnych možností a potrieb vkladá, resp. z nej vyberá aj drobné sumy v objemoch desiatok eur. 
Pri výbere konkrétneho podielového fondu by mal investor zvýšiť pozornosť najmä pri fondoch, ktoré časť svojho majetku, prípadne celý majetok, investujú do aktív denominovaných v iných menách, ako je euro. Investovanie do cudzích mien síce môže fondu priniesť dodatočné zhodnotenie, avšak na druhej strane sa prudko zvyšuje aj riziko poklesu hodnoty investície z dôvodu kurzových strát. Je na každom investorovi, aby si toto riziko zvážil a rozhodol sa, či ho bude akceptovať alebo nie. Pre najkonzervatívnejších investorov sú najvhodnejšie také podielové fondy, ktoré svoje zhodnotenie dosahujú výlučne investovaním do aktív v eure.

Katarína Benczová, IAD Investments

Realitné fondy
■  Realitné fondy – investičná príležitosť pre každého
Reality sú investičnou príležitosťou, ktorá je pre investorov veľmi zaujímavá. Sú vnímané ako bezpečná forma investície s dlhodobým a stabilným výnosom, ktorý plynie z nájomných zmlúv. Možnosťou ako participovať na uvedených výnosoch plynúcich z realitného trhu je investovať do fondov, ktoré investujú priamo do nehnuteľností. Tieto fondy sa nazývajú špeciálne fondy nehnuteľností. Prostredníctvom investície do takéhoto typu realitného fondu si de facto kupujete nehnuteľnosť a za pár eur získavate prístup k investovaniu do komerčných nehnuteľností (administratívne budovy, sklady, a pod.), ktoré sú inak pre bežného investora svojou hodnotou nedostupné.
Nielen ako manažér realitného fondu, ale aj ako investor verím, že investovanie do výnosových nehnuteľností bude v budúcom roku na vzostupe, a to dokonca aj v tomto ekonomicky náročnom období. Uvádzam niekoľko dôvodov, prečo by sa malo nehnuteľnostiam dariť aj v nadchádzajúcom roku:
- Banky už od roku 2008 zvyšujú požiadavky na podiel vlastného financovania pri nehnuteľnostiach, čo znamená, že v súčasnosti je miera LTV (loan to value) na nižšej miere ako v minulosti, a to predstavuje pre investorov vyššiu mieru bezpečnosti.
- Nehnuteľnosti poskytujú schopnosť pravidelného príjmu, ktorý  navyše nesie potenciál možného rastu v budúcnosti (to isté platí aj pri kapitálovej hodnote nehnuteľností).  To je vlastnosť, ktorá je v súčasnom ekonomickom prostredí určite zaujímavá pre široký okruh investorov.
- Témou pre investorov je aj ochrana pred infláciou, pretože faktom je, že prenajatá nehnuteľnosť nesie v sebe väčšiu pravdepodobnosť byť lepšou ochranou proti inflácii ako čisto dlhopisová investícia (napr. dlhopis s pevne stanoveným kupónom).
- Investovanie do nehnuteľností dáva investorovi možnosť výberu takej nehnuteľnosti, ktorá má také kreditné ohodnotenie rizika, aké mu vyhovuje, resp. je v súlade s jeho investičným cieľom.
- Penzijné fondy z vyspelých krajín prestávajú byť čistými prijímateľmi hotovosti a menia sa na čistých „vyplácateľov“. To znamená, že investujú do aktív, ktoré poskytujú schopnosť pravidelnej výplaty hotovosti, a to sú nehnuteľnosti. Tým táto investičná trieda získava na atraktivite.
- Súčasné výnosy generované nehnuteľnosťami sú o dosť vyššie ako výnosy na dlhopisovom trhu.
Vo fonde dochádza k eliminovaniu rizika realitného trhu prostredníctvom investovania do rôznych realitných segmentov (administratíva, industrial, logistika, voľnočasové nehnuteľnosti, development, rezidenčné bývanie, parkovanie, a pod.).
Realitný fond ako produkt kolektívneho investovania je dostupný pre každého investora, ktorý verí tomu, že jeho aktíva, v tomto prípade nehnuteľnosti, môžu poskytnúť nielen zaujímavý výnos, ale predovšetkým uchrániť hodnotu jeho investície. A to v týchto turbulentných časoch rýchlych výkyvov na trhu môže byť lákavé pre každého investora.
Vo všeobecnosti sa odporúča, a platí to nielen pre realitné fondy, mať investície rozložené do viacerých tried. Pre investora, ktorý diverzifikuje svoje portfólio, sa odporúča mať práve v realitných investíciách, ktoré môžu byť určitou zárukou stability, približne 10-15 percent hodnoty portfólia. Každý investor musí zvážiť pred vstupom do realitného fondu, aký je jeho investičný horizont. Mal by sa pozrieť na vývoj hospodárenia v danom fonde, štruktúru poplatkov, a samozrejme na to, aká je skladba realitných investícií v portfóliu daného fondu. Kto hľadá pridanú hodnotu svojej investície v tom zmysle, že chce dosiahnuť vyšší výnos ako na dlhodobom vklade, no pritom nechce postupovať vysoké riziko, potom je pre neho realitný fond optimálna voľba.
Vladimír Bolek, IAD Investments

Fondy fondov
■  Obmedziť straty, nechať prúdiť zisky 

Pre mnohých investorov hrá aspekt istoty dôležitú rolu. Aké vysoké je riziko, že stratím svoje investície? Budú akciové trhy stúpať a dlhopisové trhy klesať alebo naopak? Investujem dnes do dlhopisov alebo do akcií? Musím svoje investície preskupiť, keď sa točia trhy? Možnú odpoveď na tieto otázky ponúkajú fondy fondov, pretože mnohí investori na jednej strane nechcú byť nútení vyberať sami z množstva fondov, a na strane druhej im skrátka často chýba čas, chuť, ale aj vedomosti, potrebné pre učinenie rozhodnutia v tom správnom čase a pre tú správnu triedu aktív. V rámci fondu fondov je možné znížiť riziko, keď sa aktívne manažuje výber portfólia.
To je najlepšie možné pomocou fondov, ktoré sú založené na takom investičnom modeli, ktorý v závislosti od trhovej fázy vypracováva optimálne portfólio. Pri zameraní na Total Return skupiny C-QUADRAT a ARTS tu trend udáva tón. Pretože rozhodnutie, kedy a do ktorej triedy aktív sa má preskupovať, tu preberá počítačový program. Investície sa realizujú až vtedy, keď sa na trhu ukazuje pozitívny trend. Plne automatický a trend sledujúci obchodný systém ARTS analyzuje permanentne viac než 10 000 investičných fondov po celom svete. Tým dokáže tento systém voľne určovať investičnú kvótu a v závislosti od situácie na trhu umožňuje investície do nadpriemerne výkonných sektorov. Fondy, pri ktorých počítačový systém registruje pozitívne trendové správanie, majú v portfóliu najväčšiu váhu. Ak systém rozpozná zlom trendu, tak takýto trend vystupuje. Snahou je nahospodáriť vo všetkých trhových fázach absolútny nárast hodnoty. Tak napríklad jestvujú fondy, pri ktorých sa majetok fondu počas dobrých fáz na burze investuje úplne do akciových fondov, zatiaľ čo sa podiel akciových fondov počas negatívnych fáz na burze  môže redukovať až na nulu.
Keďže sa ani začiatok trvalého stúpajúceho trendu a ani precízny koniec pádu burzy nedajú predpovedať, sú potrebné stratégie, ktoré odpružia riziko klesania. A práve to je úlohou počítačom podporovaného obchodného systému vytvoreného prostredníctvom ARTS. Pomocou aktívneho manažmentu investičného portfólia sa tak pokúšame obmedziť straty a nechať prúdiť zisky.

Leo Willert, ARTS Asset Management, podnik skupiny C-QUADRAT
Fondy

©ZŠ

Akciové fondy
■  V hodnotení finančných produktov som sa zameral najmä na kategóriu investičných fondov, ktorých je v súčasnosti distribuovaných takmer 500. Zlatá minca a podobné hodnotenia pomáhajú retailovým investorom zorientovať sa v širokej škále ponúkaných fondov a môžu zohrať úlohu pri rozhodovaní o prípadných investíciách ich voľných zdrojov. Samozrejme, v oblasti investičných produktov platí zásada, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov, a preto by aj retailoví klienti mali brať hodnotenie finančných produktov za minulé roky len ako jedno z kritérií svojich investičných rozhodnutí.
Som rád, že sa najmä v kategóriách investičných fondov moje hodnotenia vo veľkej miere zhodovali s názormi ostatných členov poroty. Pri rozhodovaní, ktorému produktu udelím hlas, som vychádzal z objektívnych a merateľných kritérií, najmä výkonnosť v primerane dlhom časovom horizonte v porovnaní s benchmarkom daného fondu a konkurenciou, poplatkové zaťaženie klienta, zloženie portfólia fondu, jeho veľkosť a likvidita. Dôležité je tiež optimálne nastavenie odvetvovej a regionálnej stratégie investovania vzhľadom na dané trhové podmienky.

Ján Foltán

■  Najviac sa orientujem v kategóriách týkajúcich sa investičných fondov. S výsledkami ročníka 2013 nie som príliš spokojný. Porovnávanie kvality fondov je exaktná číselná záležitosť, nie je to o pocite z komunikácie, z reklamy, alebo výstrelok módneho trendu. 
Najčastejší ukazovateľ, ktorý sa používa na porovnanie, je pomer priemernej výkonnosti k volatilite, ktorý fond dosahuje pre dané časové obdobie. Keďže fondové kategórie v tejto súťaži nemajú bližšie rozčlenenie, tak v ponuke vidíme neporovnateľné fondy rôzneho sektorového alebo regionálneho zamerania. Takisto nie je stanovený investičný horizont, ktorý má byť porovnávaný.
Pri mojom hodnotení som bral do úvahy len množinu porovnateľných fondov bez sektorového zamerania. V prípade akciových a realitných fondov som bral do úvahy len globálne zamerané fondy, v prípade dlhopisových fondov voľnejšie zamerané fondy, či už na government alebo corporate sektor, a v prípade peňažných fondov len fondy s kvalitou portfólia na úrovni investičného ratingu, hoci aj v tejto kategórii fondov sa vyskytujú určite derivátové techniky zamerané na rating a splatnosť. Následne som porovnával výkonnosť fondov na ročnom, trojročnom a päťročnom horizonte, s dôrazom na trojročný horizont. Na prvom mieste u mňa teda skončil najvýkonnejší fond v tomto priereze.

Roman Scherhaufer, European investment centre

Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií
■  Na čo myslieť pri výbere peňažného fondu
Kategórie peňažných fondov resp. fondov krátkodobých investícií patria k najkonzervatívnejším kategóriám medzi podielovými fondmi. Preto sú vhodné pre investorov, ktorí uprednostnia bezpečnosť uložených peňazí pred výnosom. Ich ďalšou výhodou je krátky investičný horizont a väčšinou aj veľmi nízke či nulové vstupné a výstupné poplatky. Vďaka týmto charakteristikám môžu najmä podielové fondy krátkodobých investícií slúžiť investorom aj na ukladanie krátkodobých úspor, teda môžu plniť funkciu akejsi „peňaženky“, do ktorej si investor podľa svojich aktuálnych možností a potrieb vkladá, resp. z nej vyberá aj drobné sumy v objemoch desiatok eur. 
Pri výbere konkrétneho podielového fondu by mal investor zvýšiť pozornosť najmä pri fondoch, ktoré časť svojho majetku, prípadne celý majetok, investujú do aktív denominovaných v iných menách, ako je euro. Investovanie do cudzích mien síce môže fondu priniesť dodatočné zhodnotenie, avšak na druhej strane sa prudko zvyšuje aj riziko poklesu hodnoty investície z dôvodu kurzových strát. Je na každom investorovi, aby si toto riziko zvážil a rozhodol sa, či ho bude akceptovať alebo nie. Pre najkonzervatívnejších investorov sú najvhodnejšie také podielové fondy, ktoré svoje zhodnotenie dosahujú výlučne investovaním do aktív v eure.

Katarína Benczová, IAD Investments

Realitné fondy
■  Realitné fondy – investičná príležitosť pre každého
Reality sú investičnou príležitosťou, ktorá je pre investorov veľmi zaujímavá. Sú vnímané ako bezpečná forma investície s dlhodobým a stabilným výnosom, ktorý plynie z nájomných zmlúv. Možnosťou ako participovať na uvedených výnosoch plynúcich z realitného trhu je investovať do fondov, ktoré investujú priamo do nehnuteľností. Tieto fondy sa nazývajú špeciálne fondy nehnuteľností. Prostredníctvom investície do takéhoto typu realitného fondu si de facto kupujete nehnuteľnosť a za pár eur získavate prístup k investovaniu do komerčných nehnuteľností (administratívne budovy, sklady, a pod.), ktoré sú inak pre bežného investora svojou hodnotou nedostupné.
Nielen ako manažér realitného fondu, ale aj ako investor verím, že investovanie do výnosových nehnuteľností bude v budúcom roku na vzostupe, a to dokonca aj v tomto ekonomicky náročnom období. Uvádzam niekoľko dôvodov, prečo by sa malo nehnuteľnostiam dariť aj v nadchádzajúcom roku:
- Banky už od roku 2008 zvyšujú požiadavky na podiel vlastného financovania pri nehnuteľnostiach, čo znamená, že v súčasnosti je miera LTV (loan to value) na nižšej miere ako v minulosti, a to predstavuje pre investorov vyššiu mieru bezpečnosti.
- Nehnuteľnosti poskytujú schopnosť pravidelného príjmu, ktorý  navyše nesie potenciál možného rastu v budúcnosti (to isté platí aj pri kapitálovej hodnote nehnuteľností).  To je vlastnosť, ktorá je v súčasnom ekonomickom prostredí určite zaujímavá pre široký okruh investorov.
- Témou pre investorov je aj ochrana pred infláciou, pretože faktom je, že prenajatá nehnuteľnosť nesie v sebe väčšiu pravdepodobnosť byť lepšou ochranou proti inflácii ako čisto dlhopisová investícia (napr. dlhopis s pevne stanoveným kupónom).
- Investovanie do nehnuteľností dáva investorovi možnosť výberu takej nehnuteľnosti, ktorá má také kreditné ohodnotenie rizika, aké mu vyhovuje, resp. je v súlade s jeho investičným cieľom.
- Penzijné fondy z vyspelých krajín prestávajú byť čistými prijímateľmi hotovosti a menia sa na čistých „vyplácateľov“. To znamená, že investujú do aktív, ktoré poskytujú schopnosť pravidelnej výplaty hotovosti, a to sú nehnuteľnosti. Tým táto investičná trieda získava na atraktivite.
- Súčasné výnosy generované nehnuteľnosťami sú o dosť vyššie ako výnosy na dlhopisovom trhu.
Vo fonde dochádza k eliminovaniu rizika realitného trhu prostredníctvom investovania do rôznych realitných segmentov (administratíva, industrial, logistika, voľnočasové nehnuteľnosti, development, rezidenčné bývanie, parkovanie, a pod.).
Realitný fond ako produkt kolektívneho investovania je dostupný pre každého investora, ktorý verí tomu, že jeho aktíva, v tomto prípade nehnuteľnosti, môžu poskytnúť nielen zaujímavý výnos, ale predovšetkým uchrániť hodnotu jeho investície. A to v týchto turbulentných časoch rýchlych výkyvov na trhu môže byť lákavé pre každého investora.
Vo všeobecnosti sa odporúča, a platí to nielen pre realitné fondy, mať investície rozložené do viacerých tried. Pre investora, ktorý diverzifikuje svoje portfólio, sa odporúča mať práve v realitných investíciách, ktoré môžu byť určitou zárukou stability, približne 10-15 percent hodnoty portfólia. Každý investor musí zvážiť pred vstupom do realitného fondu, aký je jeho investičný horizont. Mal by sa pozrieť na vývoj hospodárenia v danom fonde, štruktúru poplatkov, a samozrejme na to, aká je skladba realitných investícií v portfóliu daného fondu. Kto hľadá pridanú hodnotu svojej investície v tom zmysle, že chce dosiahnuť vyšší výnos ako na dlhodobom vklade, no pritom nechce postupovať vysoké riziko, potom je pre neho realitný fond optimálna voľba.
Vladimír Bolek, IAD Investments

Fondy fondov
■  Obmedziť straty, nechať prúdiť zisky 

Pre mnohých investorov hrá aspekt istoty dôležitú rolu. Aké vysoké je riziko, že stratím svoje investície? Budú akciové trhy stúpať a dlhopisové trhy klesať alebo naopak? Investujem dnes do dlhopisov alebo do akcií? Musím svoje investície preskupiť, keď sa točia trhy? Možnú odpoveď na tieto otázky ponúkajú fondy fondov, pretože mnohí investori na jednej strane nechcú byť nútení vyberať sami z množstva fondov, a na strane druhej im skrátka často chýba čas, chuť, ale aj vedomosti, potrebné pre učinenie rozhodnutia v tom správnom čase a pre tú správnu triedu aktív. V rámci fondu fondov je možné znížiť riziko, keď sa aktívne manažuje výber portfólia.
To je najlepšie možné pomocou fondov, ktoré sú založené na takom investičnom modeli, ktorý v závislosti od trhovej fázy vypracováva optimálne portfólio. Pri zameraní na Total Return skupiny C-QUADRAT a ARTS tu trend udáva tón. Pretože rozhodnutie, kedy a do ktorej triedy aktív sa má preskupovať, tu preberá počítačový program. Investície sa realizujú až vtedy, keď sa na trhu ukazuje pozitívny trend. Plne automatický a trend sledujúci obchodný systém ARTS analyzuje permanentne viac než 10 000 investičných fondov po celom svete. Tým dokáže tento systém voľne určovať investičnú kvótu a v závislosti od situácie na trhu umožňuje investície do nadpriemerne výkonných sektorov. Fondy, pri ktorých počítačový systém registruje pozitívne trendové správanie, majú v portfóliu najväčšiu váhu. Ak systém rozpozná zlom trendu, tak takýto trend vystupuje. Snahou je nahospodáriť vo všetkých trhových fázach absolútny nárast hodnoty. Tak napríklad jestvujú fondy, pri ktorých sa majetok fondu počas dobrých fáz na burze investuje úplne do akciových fondov, zatiaľ čo sa podiel akciových fondov počas negatívnych fáz na burze  môže redukovať až na nulu.
Keďže sa ani začiatok trvalého stúpajúceho trendu a ani precízny koniec pádu burzy nedajú predpovedať, sú potrebné stratégie, ktoré odpružia riziko klesania. A práve to je úlohou počítačom podporovaného obchodného systému vytvoreného prostredníctvom ARTS. Pomocou aktívneho manažmentu investičného portfólia sa tak pokúšame obmedziť straty a nechať prúdiť zisky.

Leo Willert, ARTS Asset Management, podnik skupiny C-QUADRAT