Neživotné poistenie

©ZŠ


Poistenie majetku

■  Pri rozhodovaní o určení poradia prvých troch miest finančných produktov v jednotlivých kategóriách som využívala primárne informácie z viacerých zdrojov. Predovšetkým to boli v kategórii poistných produktov všeobecné poistné podmienky nominovaných produktov, taktiež to boli výročné správy jednotlivých poisťovní, z ktorých som zisťovala aj celkové finančné zdravie jednotlivých komerčných poisťovní, ako aj analýzu slovenského finančného sektora, z ktorej som získala informácie o solventnosti poisťovní a relevantné informácie o rizikách, ktoré môžu ovplyvniť  podnikanie finančných inštitúcií.
Ako príklad výberu uvediem poistný produkt Domov a šťastie poisťovne UNIQA, ktorý spĺňa požiadavky klientov v tých podstatných atribútoch. Jeho charakteristika je veľmi zreteľná, má modulárnu štruktúru, klient si môže stanoviť sám poistnú sumu s tým, že je dôrazne upozornený na nebezpečenstvo  podpoistenia, pokrýva základné riziká, ale pre náročných klientov poskytuje aj možnosť kryť riziká s menej častou frekvenciou. Poskytuje aj poistenie finančnej pomoci pri odstraňovaní následkov poistnej udalosti (čo v prípade rozsiahlych škôd nie sú zanedbateľné náklady). Pozitívom tohto produktu je nesporne tá skutočnosť, že sa poisťuje na nové ceny.
Eva Kafková, Ekonomická univerzita Bratislava so sídlom v Košiciach

■  Allianz - Slovenská poisťovňa: Môj domov
Ide o produkt poistenia, s ktorým som sa niekoľkokrát už stretol a mohol som nazrieť do jeho rozsahu. Ide o stabilný produkt na trhu, ktorý poskytuje klientom vysokú ochranu za prijateľnú cenu. Uvedený produkt vyzdvihujem pre jeho pružnosť a rozsah poistenia, teda to, čo dokáže kryť a ponúknuť.
Marcel Blažek, K Finance

■  Allianz - Slovenská poisťovňa: Môj domov
Výhodu a jedinečnosť vidím hlavne v možnosti presne určiť poistné sumy na jednotlivé súbory poistených vecí v rámci domácnosti. Poistenie je komplexné, s presne definovaným predmetom poistenia. Kvalitná a rýchla  likvidácia.
Miriam Štaffová, Deluvis

PZP motorových vozidiel
■  Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poisťovne UNIQA sama využívam, a vybrala som si ho tento rok pre výhodné podmienky, ktoré poskytuje. Okrem škôd poistenia zastrešuje aj  preukázané nároky za poškodenie na zdraví, náklady v prípade usmrtenia a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením.
Anna Harumová, Ekonomická univerzita Bratislava

■  Komunálna poisťovňa: Povinné zmluvné poistenie. V tomto produkte ma prekvapila šírka a možnosti asistenčných služieb pre klientov. Ďalej bonus pre odškodnenie v prípade úrazu a pri poškodení vozidla spôsobené živlom. Z týchto dôvodov bol hodnotený z mojej strany najvyššie.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom

■ 
Uniqa: Auto & Voľnosť – PZP: Ide o produkt poisťovne, ktorá je svojou veľkosťou možno pre niektorých menšia, ale inovatívne smeruje ku klientovi a snaží sa načúvať jeho potrebám.  Produkt je nastavený konkurenčne a dokáže poskytnúť primeranú ochranu pre klienta a jeho automobil s možnosťou výberu asistenčných služieb v dvoch úrovniach balíkov – základný a rozšírený.
Allianz - Slovenská poisťovňa: Povinné zmluvné poistenie: Ide o stabilný produkt stabilnej poisťovne, ktorá ma dlhodobú tradíciu. Cena je vyššia, ale ochrana automobilu nevyhnutná.
Komunálna poisťovňa: Povinné zmluvné poistenie: Produkt Komunálnej poisťovne sa snaží reagovať na podmienky trhu, snaží sa priniesť čo najnižšiu cenu za primeranú ochranu.
Marcel Blažek, K Finance

■  Poistenie je viac ako len cena. Veď poisťujete svoju najväčšiu investíciu v živote, prípadne to najvzácnejšie, čo máte - seba a svoju rodinu. Dôležité je krytie jednotlivých rizík, ale aj doplnkové služby, ktoré vám uľahčia riešenie nepríjemných situácií. Kvalitné asistenčné služby vám vedia pomôcť nielen pri poistnej udalosti, ale aj keď potrebujete zámočníka, právnika či prekladateľa na telefóne. Vybrať si správne poistenie nie je vždy ľahké. Oplatí sa venovať výberu viac času a zaujímať sa o jednotlivé možnosti, aby ste vedeli vybrať pre vás ten najvhodnejší poistný produkt. Poisťovne už neprinášajú na trh len novinky v poistnom krytí, ale aj inovácie v prevencii. Rôzne varovania môžu napríklad ochrániť majetok a zdravie ľudí, a tým aj predchádzať poistným udalostiam.
Byť ocenený v súťaži, ako je Zlatá minca, je bezpochyby veľmi hodnotnou spätnou väzbou pre každú poisťovňu. O to príjemnejšie je, keď získate „zlato“. Toto ocenenie motivuje nielen poisťovňu, ale aj jej spolupracovníkov, aby sa aj naďalej angažovali v servise klientom a v prospech inteligentných produktov.
Wolfgang Friedl, UNIQA poisťovňa

Havarijné poistenie
■  V havarijnom poistení hľadajte kvalitu
Každý motorista chce pre seba a svoje auto to najlepšie. Pri výbere poisťovne sa preto oplatí uzavrieť poistenie motorového vozidla s poisťovňou, ktorá od počiatku myslí na to, čo práve potrebujete a zohľadní vaše individuálne požiadavky, pretože dobré poistenie nie je samozrejmosťou.
Dobrý produkt havarijného poistenia si predstavte ako jednoduchú skladačku. Z jednotlivých stavebných kociek - rizík si vyskladajte poistenie motorového vozidla, ktoré zohľadňuje vaše potreby a nároky. Každý motorista by mal mať možnosť si vyskladať havarijné poistenie podľa svojich potrieb a finančných možností. V dobrej poisťovni zaplatíte len za to, čo si vyberiete. Predtým ako sa definitívne rozhodnete, zvážte všetky riziká, ktoré sa eventuálne môžu prihodiť, a čo od poistenia očakávate.
Pred uzatvorením zmluvy sa podrobne oboznámte s podmienkami, ktoré poisťovňa ponúka. Pri výbere je potrebné zvážiť aj ponúkané asistenčné služby, ktoré sú vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy alebo nehody, ako aj v prípade odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí. Pri výbere taktiež zvažujte možnosti hlásenia škodových udalostí, možnosti opravy poškodeného motorového vozidla u zmluvných partnerov poisťovne, možnosť bezhotovostnej platby opravy poškodeného motorového vozidla a v neposlednom rade možnosť sledovania priebehu likvidácie hlásenej poistnej udalosti priamo na internete.
Jozef Baček, Allianz – Slovenská poisťovňa

Cestovné poistenie
■  Allianz - Slovenská poisťovňa: Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov       
Produkt poskytuje zaujímavý pohľad na cestovné poistenie, prináša neobmedzené krytie liečebných nákladov, ktoré je veľmi zaujímavé pre klientov. Cena produktu je nastavená konkurenčne.
Marcel Blažek, K Finance

■  Nech sa dovolenka nezmení na nočnú moru
Dovolenka je vždy spojená s pozitívnym očakávaním. Netreba však zabúdať, že okrem relaxu a zábavy sú jej súčasťou často aj rôzne úrazy či ochorenia. Našťastie, mnohí dovolenkári si toto riziko uvedomujú a pred cestou nezabúdajú na cestovné poistenie. Hospitalizáciu či prevoz späť z dovolenkovej destinácie totiž nie je vhodné podceniť, keďže finančné náklady na mnohé, na prvý pohľad menej závažné, prípady sa môžu pohybovať v desiatkach tisíc eur.
V roku 2012 bol najväčšou poistnou udalosťou úraz bedrovej kosti v USA, keď sa náklady na hospitalizáciu a následnú repatriáciu vyšplhali až na 111-tisíc eur. V predchádzajúcich rokoch však boli poskytnuté aj vyššie poistné plnenia, najvyššie v sume približne 360-tisíc eur, taktiež išlo o operáciu v USA s prevozom na Slovensko. Je to preto dôležité vybrať si cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov v zahraničí.  Jednou zo zložiek poistenia, na ktoré by sme rozhodne nemali zabúdať, je poistenie zodpovednosti za škodu – najmä v západnej Európe a USA si poškodení neváhajú vymáhať náhradu každej spôsobenej škody, či už na majetku alebo zdraví, aj súdnou cestou.
Rizikovejšími krajinami z hľadiska možného výskytu najmä infekčných ochorení sú subtropické a tropické krajiny, výškou vzniknutých liečebných nákladov zas USA. Najviac poistných udalostí vzniká každoročne v Egypte, počet poistných udalostí je však ovplyvnený aj veľkou obľúbenosťou tejto destinácie, do ktorej mieri mnoho slovenských turistov. Vzhľadom na klimatické a hygienické podmienky je tu zvýšená frekvencia výskytu najmä žalúdočných a črevných ochorení.
Katarína Janáková, Allianz – Slovenská poisťovňa

■  Cestovné poistenie sa prispôsobilo potrebám Slovákov
V ostatných rokoch sa aj vplyvom finančnej krízy dovolenkové správanie Slovákov výrazne zmenilo. Podľa posledných štatistík uprednostňujú takmer dva milióny ľudí dovolenku na Slovensku pred pobytom v zahraničí. Či už v zahraničí alebo na Slovensku, dovolenkári sa nezaobídu bez cestovného poistenia. Moderné poisťovne sa tomuto trendu prispôsobili a ľuďom uľahčili prístup k cestovnému poisteniu.
Poistenie kryje nákladný zásah v horách
Na Slovensku ľudia trávia dovolenku hlavne na horách, v kúpeľoch alebo v aquaparkoch. Aj keď je pravda, že každý Slovák má zo zákona verejné zdravotné poistenie, v niektorých prípadoch  to nestačí. Ide hlavne o situácie, ktoré nastanú počas vysokohorských túr a ktoré si vyžadujú aj zásah Horskej záchrannej služby. Náklady na pátranie, vyslobodzovanie a prípadnú prepravu k sanitke alebo do nemocnice si podľa zákona musí každá zachraňovaná osoba staršia ako 18 rokov platiť z vlastného vrecka. Práve tieto nečakané výdavky namiesto klienta uhradí poisťovňa. Súčasťou moderného cestovného poistenia je preto krytie poistenia nákladov na zásah Horskej záchrannej služby v slovenských horách. Aj pri cestách po Slovensku si možno poistiť batožinu, zodpovednosť za škodu či uzavrieť si úrazové poistenie, ktoré pomáha riešiť následky úrazu finančnou kompenzáciou.
Cestovné poistenie cez SMS je čoraz obľúbenejšie
Doba napreduje a s ňou sa menia nielen dovolenkové destinácie, ale aj spôsob, akým ľudia hľadajú a uzatvárajú cestovné poistenie. Moderné poisťovne sa prispôsobili požiadavkám klientov a umožňujú uzatvoriť si cestovné poistenie jednoducho cez SMS. Novinkou je tiež zjednodušenie úhrady cestovného poistenia pri uzavretí zmluvy cez web pridaním možnosti zaplatiť so smartfónom cez QR kód. Pri takomto spôsobe stačí aplikáciou v telefóne zosnímať QR kód a údaje sa automaticky naplnia do platobného príkazu, ktorý stačí potvrdiť. Ešte pohodlnejšou je možnosť uzatvoriť si poistenie cez aplikáciu v smartfóne.
Poistenie na všetko, čo je vám drahé
Pre tých, ktorí radi spoznávajú nové kúty sveta je už samozrejmosťou, že si môžu vybrať rozsah krytia cestovného poistenie presne podľa svojich potrieb. Poistenie dovolenkovej domácnosti, ktoré je súčasťou cestovného poistenia, zabezpečí poistnú ochranu zariadenia domácnosti pri živelných udalostiach, vytopení alebo vlámaní počas pobytu poistenej osoby v zahraničí. Pre majiteľov domácich miláčikov je tu možnosť pripoistiť si zvieratko, ktoré je často ďalším členom rodiny, a tak aj spolucestujúcim spoločníkom. Poistenie domáceho miláčika kryje nevyhnutné liečebné náklady spojené s ošetrením a liečbou úrazov a ochorenia zvieratka v zahraničí, ale aj prípadné škody, ktoré domáci miláčik spôsobí (napr. uhryznutie, zničenie vybavenia hotela, atď.).
Marek Kopča, Union

Poistenie podnikania
■  Allianz - Slovenská poisťovňa: Podnikatelia   
Každému podnikateľovi prináša možnosť ochrany a dôvery, že jeho majetok je bezpečne chránený. Pružne reaguje na podmienky poistného trhu a prispôsobuje mu svoju ponuku.
Marcel Blažek, K Finance

■  Poistenie pre každého podnikateľa
Podnikatelia tvoria významnú cieľovú skupinu našich klientov. Produkty, ktoré sme pre podnikateľov vyvinuli, sú orientované na pokrytie maximálneho rozsahu vzájomne sa dopĺňajúcich rizík, ktoré by mohli ohroziť stabilitu podnikania. Veľkou výhodou poistenia podnikateľov v Allianz – Slovenskej poisťovni je poskytovanie komplexného poistného krytia, keď má klient možnosť poistiť si jednou poistnou zmluvou takmer všetky druhy rizík. Ich kombinácia zabezpečuje optimálnu poistnú ochranu.
Produkty sú vzájomne previazané. Tam, kde končí poistné krytie jedného druhu poistenia, začína sa poistné krytie ďalšieho. Hlavným zámerom je, aby klientovi nevznikali medzery v poistnom krytí.
Naše produkty sú zostavené  tak, aby v rámci rozsahu krytia v jednotlivých druhoch poistenia ponúkali vždy aj niečo navyše. Na základe dlhodobých skúseností s poisťovaním podnikateľov sme do rozsahu krytia zahrnuli aj automatické bezplatné poistenie niektorých nákladov, na ktoré sa obvykle pri uzatváraní poistenia nemyslí. Snažíme sa predísť  problémom po vzniku prípadnej škody. Pri dojednávaní poistenia klientom  poskytujeme aj prehľad všetkých druhov poistenia, ktoré je ešte možné uzavrieť. Takýto prístup uľahčuje orientáciu v možnostiach poistenia.
Poistenie vieme „ušiť“ každému podnikateľovi na mieru. Chceme uspokojiť jeho požiadavky a radi mu s detailmi najvhodnejšieho výberu pomôžeme. Je to podobné, ako keď si kúpite konfekčný oblek, alebo si dáte ušiť oblek na mieru. V takomto prípade si treba vybrať skutočne dobrého krajčíra.
Milan Holinďák, Allianz – Slovenská poisťovňa
Neživotné poistenie

©ZŠ


Poistenie majetku

■  Pri rozhodovaní o určení poradia prvých troch miest finančných produktov v jednotlivých kategóriách som využívala primárne informácie z viacerých zdrojov. Predovšetkým to boli v kategórii poistných produktov všeobecné poistné podmienky nominovaných produktov, taktiež to boli výročné správy jednotlivých poisťovní, z ktorých som zisťovala aj celkové finančné zdravie jednotlivých komerčných poisťovní, ako aj analýzu slovenského finančného sektora, z ktorej som získala informácie o solventnosti poisťovní a relevantné informácie o rizikách, ktoré môžu ovplyvniť  podnikanie finančných inštitúcií.
Ako príklad výberu uvediem poistný produkt Domov a šťastie poisťovne UNIQA, ktorý spĺňa požiadavky klientov v tých podstatných atribútoch. Jeho charakteristika je veľmi zreteľná, má modulárnu štruktúru, klient si môže stanoviť sám poistnú sumu s tým, že je dôrazne upozornený na nebezpečenstvo  podpoistenia, pokrýva základné riziká, ale pre náročných klientov poskytuje aj možnosť kryť riziká s menej častou frekvenciou. Poskytuje aj poistenie finančnej pomoci pri odstraňovaní následkov poistnej udalosti (čo v prípade rozsiahlych škôd nie sú zanedbateľné náklady). Pozitívom tohto produktu je nesporne tá skutočnosť, že sa poisťuje na nové ceny.
Eva Kafková, Ekonomická univerzita Bratislava so sídlom v Košiciach

■  Allianz - Slovenská poisťovňa: Môj domov
Ide o produkt poistenia, s ktorým som sa niekoľkokrát už stretol a mohol som nazrieť do jeho rozsahu. Ide o stabilný produkt na trhu, ktorý poskytuje klientom vysokú ochranu za prijateľnú cenu. Uvedený produkt vyzdvihujem pre jeho pružnosť a rozsah poistenia, teda to, čo dokáže kryť a ponúknuť.
Marcel Blažek, K Finance

■  Allianz - Slovenská poisťovňa: Môj domov
Výhodu a jedinečnosť vidím hlavne v možnosti presne určiť poistné sumy na jednotlivé súbory poistených vecí v rámci domácnosti. Poistenie je komplexné, s presne definovaným predmetom poistenia. Kvalitná a rýchla  likvidácia.
Miriam Štaffová, Deluvis

PZP motorových vozidiel
■  Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poisťovne UNIQA sama využívam, a vybrala som si ho tento rok pre výhodné podmienky, ktoré poskytuje. Okrem škôd poistenia zastrešuje aj  preukázané nároky za poškodenie na zdraví, náklady v prípade usmrtenia a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením.
Anna Harumová, Ekonomická univerzita Bratislava

■  Komunálna poisťovňa: Povinné zmluvné poistenie. V tomto produkte ma prekvapila šírka a možnosti asistenčných služieb pre klientov. Ďalej bonus pre odškodnenie v prípade úrazu a pri poškodení vozidla spôsobené živlom. Z týchto dôvodov bol hodnotený z mojej strany najvyššie.
Ivan Penz, Universal maklérsky dom

■ 
Uniqa: Auto & Voľnosť – PZP: Ide o produkt poisťovne, ktorá je svojou veľkosťou možno pre niektorých menšia, ale inovatívne smeruje ku klientovi a snaží sa načúvať jeho potrebám.  Produkt je nastavený konkurenčne a dokáže poskytnúť primeranú ochranu pre klienta a jeho automobil s možnosťou výberu asistenčných služieb v dvoch úrovniach balíkov – základný a rozšírený.
Allianz - Slovenská poisťovňa: Povinné zmluvné poistenie: Ide o stabilný produkt stabilnej poisťovne, ktorá ma dlhodobú tradíciu. Cena je vyššia, ale ochrana automobilu nevyhnutná.
Komunálna poisťovňa: Povinné zmluvné poistenie: Produkt Komunálnej poisťovne sa snaží reagovať na podmienky trhu, snaží sa priniesť čo najnižšiu cenu za primeranú ochranu.
Marcel Blažek, K Finance

■  Poistenie je viac ako len cena. Veď poisťujete svoju najväčšiu investíciu v živote, prípadne to najvzácnejšie, čo máte - seba a svoju rodinu. Dôležité je krytie jednotlivých rizík, ale aj doplnkové služby, ktoré vám uľahčia riešenie nepríjemných situácií. Kvalitné asistenčné služby vám vedia pomôcť nielen pri poistnej udalosti, ale aj keď potrebujete zámočníka, právnika či prekladateľa na telefóne. Vybrať si správne poistenie nie je vždy ľahké. Oplatí sa venovať výberu viac času a zaujímať sa o jednotlivé možnosti, aby ste vedeli vybrať pre vás ten najvhodnejší poistný produkt. Poisťovne už neprinášajú na trh len novinky v poistnom krytí, ale aj inovácie v prevencii. Rôzne varovania môžu napríklad ochrániť majetok a zdravie ľudí, a tým aj predchádzať poistným udalostiam.
Byť ocenený v súťaži, ako je Zlatá minca, je bezpochyby veľmi hodnotnou spätnou väzbou pre každú poisťovňu. O to príjemnejšie je, keď získate „zlato“. Toto ocenenie motivuje nielen poisťovňu, ale aj jej spolupracovníkov, aby sa aj naďalej angažovali v servise klientom a v prospech inteligentných produktov.
Wolfgang Friedl, UNIQA poisťovňa

Havarijné poistenie
■  V havarijnom poistení hľadajte kvalitu
Každý motorista chce pre seba a svoje auto to najlepšie. Pri výbere poisťovne sa preto oplatí uzavrieť poistenie motorového vozidla s poisťovňou, ktorá od počiatku myslí na to, čo práve potrebujete a zohľadní vaše individuálne požiadavky, pretože dobré poistenie nie je samozrejmosťou.
Dobrý produkt havarijného poistenia si predstavte ako jednoduchú skladačku. Z jednotlivých stavebných kociek - rizík si vyskladajte poistenie motorového vozidla, ktoré zohľadňuje vaše potreby a nároky. Každý motorista by mal mať možnosť si vyskladať havarijné poistenie podľa svojich potrieb a finančných možností. V dobrej poisťovni zaplatíte len za to, čo si vyberiete. Predtým ako sa definitívne rozhodnete, zvážte všetky riziká, ktoré sa eventuálne môžu prihodiť, a čo od poistenia očakávate.
Pred uzatvorením zmluvy sa podrobne oboznámte s podmienkami, ktoré poisťovňa ponúka. Pri výbere je potrebné zvážiť aj ponúkané asistenčné služby, ktoré sú vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy alebo nehody, ako aj v prípade odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí. Pri výbere taktiež zvažujte možnosti hlásenia škodových udalostí, možnosti opravy poškodeného motorového vozidla u zmluvných partnerov poisťovne, možnosť bezhotovostnej platby opravy poškodeného motorového vozidla a v neposlednom rade možnosť sledovania priebehu likvidácie hlásenej poistnej udalosti priamo na internete.
Jozef Baček, Allianz – Slovenská poisťovňa

Cestovné poistenie
■  Allianz - Slovenská poisťovňa: Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov       
Produkt poskytuje zaujímavý pohľad na cestovné poistenie, prináša neobmedzené krytie liečebných nákladov, ktoré je veľmi zaujímavé pre klientov. Cena produktu je nastavená konkurenčne.
Marcel Blažek, K Finance

■  Nech sa dovolenka nezmení na nočnú moru
Dovolenka je vždy spojená s pozitívnym očakávaním. Netreba však zabúdať, že okrem relaxu a zábavy sú jej súčasťou často aj rôzne úrazy či ochorenia. Našťastie, mnohí dovolenkári si toto riziko uvedomujú a pred cestou nezabúdajú na cestovné poistenie. Hospitalizáciu či prevoz späť z dovolenkovej destinácie totiž nie je vhodné podceniť, keďže finančné náklady na mnohé, na prvý pohľad menej závažné, prípady sa môžu pohybovať v desiatkach tisíc eur.
V roku 2012 bol najväčšou poistnou udalosťou úraz bedrovej kosti v USA, keď sa náklady na hospitalizáciu a následnú repatriáciu vyšplhali až na 111-tisíc eur. V predchádzajúcich rokoch však boli poskytnuté aj vyššie poistné plnenia, najvyššie v sume približne 360-tisíc eur, taktiež išlo o operáciu v USA s prevozom na Slovensko. Je to preto dôležité vybrať si cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov v zahraničí.  Jednou zo zložiek poistenia, na ktoré by sme rozhodne nemali zabúdať, je poistenie zodpovednosti za škodu – najmä v západnej Európe a USA si poškodení neváhajú vymáhať náhradu každej spôsobenej škody, či už na majetku alebo zdraví, aj súdnou cestou.
Rizikovejšími krajinami z hľadiska možného výskytu najmä infekčných ochorení sú subtropické a tropické krajiny, výškou vzniknutých liečebných nákladov zas USA. Najviac poistných udalostí vzniká každoročne v Egypte, počet poistných udalostí je však ovplyvnený aj veľkou obľúbenosťou tejto destinácie, do ktorej mieri mnoho slovenských turistov. Vzhľadom na klimatické a hygienické podmienky je tu zvýšená frekvencia výskytu najmä žalúdočných a črevných ochorení.
Katarína Janáková, Allianz – Slovenská poisťovňa

■  Cestovné poistenie sa prispôsobilo potrebám Slovákov
V ostatných rokoch sa aj vplyvom finančnej krízy dovolenkové správanie Slovákov výrazne zmenilo. Podľa posledných štatistík uprednostňujú takmer dva milióny ľudí dovolenku na Slovensku pred pobytom v zahraničí. Či už v zahraničí alebo na Slovensku, dovolenkári sa nezaobídu bez cestovného poistenia. Moderné poisťovne sa tomuto trendu prispôsobili a ľuďom uľahčili prístup k cestovnému poisteniu.
Poistenie kryje nákladný zásah v horách
Na Slovensku ľudia trávia dovolenku hlavne na horách, v kúpeľoch alebo v aquaparkoch. Aj keď je pravda, že každý Slovák má zo zákona verejné zdravotné poistenie, v niektorých prípadoch  to nestačí. Ide hlavne o situácie, ktoré nastanú počas vysokohorských túr a ktoré si vyžadujú aj zásah Horskej záchrannej služby. Náklady na pátranie, vyslobodzovanie a prípadnú prepravu k sanitke alebo do nemocnice si podľa zákona musí každá zachraňovaná osoba staršia ako 18 rokov platiť z vlastného vrecka. Práve tieto nečakané výdavky namiesto klienta uhradí poisťovňa. Súčasťou moderného cestovného poistenia je preto krytie poistenia nákladov na zásah Horskej záchrannej služby v slovenských horách. Aj pri cestách po Slovensku si možno poistiť batožinu, zodpovednosť za škodu či uzavrieť si úrazové poistenie, ktoré pomáha riešiť následky úrazu finančnou kompenzáciou.
Cestovné poistenie cez SMS je čoraz obľúbenejšie
Doba napreduje a s ňou sa menia nielen dovolenkové destinácie, ale aj spôsob, akým ľudia hľadajú a uzatvárajú cestovné poistenie. Moderné poisťovne sa prispôsobili požiadavkám klientov a umožňujú uzatvoriť si cestovné poistenie jednoducho cez SMS. Novinkou je tiež zjednodušenie úhrady cestovného poistenia pri uzavretí zmluvy cez web pridaním možnosti zaplatiť so smartfónom cez QR kód. Pri takomto spôsobe stačí aplikáciou v telefóne zosnímať QR kód a údaje sa automaticky naplnia do platobného príkazu, ktorý stačí potvrdiť. Ešte pohodlnejšou je možnosť uzatvoriť si poistenie cez aplikáciu v smartfóne.
Poistenie na všetko, čo je vám drahé
Pre tých, ktorí radi spoznávajú nové kúty sveta je už samozrejmosťou, že si môžu vybrať rozsah krytia cestovného poistenie presne podľa svojich potrieb. Poistenie dovolenkovej domácnosti, ktoré je súčasťou cestovného poistenia, zabezpečí poistnú ochranu zariadenia domácnosti pri živelných udalostiach, vytopení alebo vlámaní počas pobytu poistenej osoby v zahraničí. Pre majiteľov domácich miláčikov je tu možnosť pripoistiť si zvieratko, ktoré je často ďalším členom rodiny, a tak aj spolucestujúcim spoločníkom. Poistenie domáceho miláčika kryje nevyhnutné liečebné náklady spojené s ošetrením a liečbou úrazov a ochorenia zvieratka v zahraničí, ale aj prípadné škody, ktoré domáci miláčik spôsobí (napr. uhryznutie, zničenie vybavenia hotela, atď.).
Marek Kopča, Union

Poistenie podnikania
■  Allianz - Slovenská poisťovňa: Podnikatelia   
Každému podnikateľovi prináša možnosť ochrany a dôvery, že jeho majetok je bezpečne chránený. Pružne reaguje na podmienky poistného trhu a prispôsobuje mu svoju ponuku.
Marcel Blažek, K Finance

■  Poistenie pre každého podnikateľa
Podnikatelia tvoria významnú cieľovú skupinu našich klientov. Produkty, ktoré sme pre podnikateľov vyvinuli, sú orientované na pokrytie maximálneho rozsahu vzájomne sa dopĺňajúcich rizík, ktoré by mohli ohroziť stabilitu podnikania. Veľkou výhodou poistenia podnikateľov v Allianz – Slovenskej poisťovni je poskytovanie komplexného poistného krytia, keď má klient možnosť poistiť si jednou poistnou zmluvou takmer všetky druhy rizík. Ich kombinácia zabezpečuje optimálnu poistnú ochranu.
Produkty sú vzájomne previazané. Tam, kde končí poistné krytie jedného druhu poistenia, začína sa poistné krytie ďalšieho. Hlavným zámerom je, aby klientovi nevznikali medzery v poistnom krytí.
Naše produkty sú zostavené  tak, aby v rámci rozsahu krytia v jednotlivých druhoch poistenia ponúkali vždy aj niečo navyše. Na základe dlhodobých skúseností s poisťovaním podnikateľov sme do rozsahu krytia zahrnuli aj automatické bezplatné poistenie niektorých nákladov, na ktoré sa obvykle pri uzatváraní poistenia nemyslí. Snažíme sa predísť  problémom po vzniku prípadnej škody. Pri dojednávaní poistenia klientom  poskytujeme aj prehľad všetkých druhov poistenia, ktoré je ešte možné uzavrieť. Takýto prístup uľahčuje orientáciu v možnostiach poistenia.
Poistenie vieme „ušiť“ každému podnikateľovi na mieru. Chceme uspokojiť jeho požiadavky a radi mu s detailmi najvhodnejšieho výberu pomôžeme. Je to podobné, ako keď si kúpite konfekčný oblek, alebo si dáte ušiť oblek na mieru. V takomto prípade si treba vybrať skutočne dobrého krajčíra.
Milan Holinďák, Allianz – Slovenská poisťovňa