Základné informácie o produktoch životného poistenia

Súčasné produkty životného poistenia je možné rozdeliť do troch základných skupín a to na poistenie
a/ kapitálové
b/ investičné
c/ rizikové

článok životné poistenie© Aňa Kern-Struhárová, QEP

a/ Kapitálové životné poistenie je poistenie na život a dožitie. Uvedený produkt je vhodný pre klientov, ktorí potrebujú zabezpečiť rodinu počas aktívneho života, keby sa stala nečakaná udalosť alebo v prípade dožitia sa konca poistnej doby na využitie prostriedkov na splnenie si svojich snov v dôchodku resp. na zvýšenie štandardu.

V tomto produkte  poisťovacia spoločnosť garantuje technickú úrokovú mieru, ktorá je priamo  súčasťou produktu. Investovanie prostriedkov zabezpečuje priamo poisťovacia spoločnosť a je ich povinná umiestňovať do nerizikových fondov, najčastejšie do štátnych dlhopisov.

Zisk, ktorý pri investovaní presiahne garanciu, je prerozdelený pre klienta a poisťovaciu spoločnosť, kde pomer je až 80% v prospech klienta. Tento produkt je jednoznačne vhodný pre klientov, ktorí majú záujem, aby počas celého trvania zmluvy bola výška poistnej sumy garantovaná aj pre život, aj dožitie.

b/ Investičné životné poistenie ako názov nasvedčuje, je produkt spojený s poistením a investovaním. Klient sa na začiatku rozhodne, koľko bude mesačne vkladať, ďalej sa rozhodne, či uvedenú poistku chce mať viac na poistné krytie, alebo má slúžiť na investovanie. Čím vyššia suma je na poistenie, tým menej z mesačného vkladu sa bude investovať, alebo naopak. Tento produkt je vlastne spojenie rizikového poistenia a investovania do fondov.

Vzhľadom na to, že do fondov býva určená minimálna čiastka vkladu, v investičnom životnom poistení si klient sporí aj s nižšími pravidelnými splátkami. Uvedený produkt je vhodný pre klientov, ktorí ho chcú počas poistnej doby využívať ako určitú pomocnú finančnú zábezpeku. To znamená, v prípade potreby finančných prostriedkov je možné realizovať výber a v prípade prebytku vklad.

Ďalej si klient určuje finančnú stratégiu, ktorú mu na základe investičného dotazníka odporučil sprostredkovateľ. Stratégia môže byť konzervatívna, kde sa investuje do dlhopisov, to znamená menšie, ale stabilné výnosy alebo to môže byť akciová stratégia, kde môžu akcie mať výrazný rast, ale aj pokles. 

Z hľadiska dlhodobosti investovania uložené prostriedky sa môžu viac zhodnotiť ako pri konzervatívnej stratégií. V prípade nerozhodného klienta môže byť odporučená stratégia spojená z akciových aj dlhopisových fondov.

Klient počas trvania zmluvy môže svoju stratégiu meniť.

Výšku poistnej sumy, pre prípad náhodnej udalosti, si určuje klient a môže ju meniť počas poistnej doby tak ako investovanie. Investičné životné poistenie je v porovnaním s kapitálovým životným poistením  flexibilnejšie.

Tento produkt je vhodný pre tých, ktorí nemajú okamžitý vysoký kapitál na investovanie. Postupnými pravidelnými čiastkami sa zvyšuje hodnota investovania, s ktorou disponuje klient. Dôležitou informáciu je, že z minimálneho pravidelného vkladu sa nedá očakávať vysoký výnos, lebo  uvedená čiastka slúži aj na poistenie a jej na administratívnu správu.

Poistná doba je najčastejšie v tomto produkte do dôchodkového veku, ale je možné ukončenie aj skôr. Pri ukončení skončí v produkte poistenie a ďalej to slúži ako účet, kde si klient podľa potreby vyberá alebo vkladá finančné čiastky, ktoré sú stále zhodnocované podľa dohodnutej stratégie.

Rozdiel medzi bežným účtom a účtom z investičného poistenia je, že pri účte v investičnom poistení prebieha tzv. nákup a predaj jednotiek. Je to podobné ako pri nákupe devízových prostriedkov, kde pri kúpe, resp. predaji, je rozdiel.

c/ Rizikové životné poistenie je poistenie na život. Uvedený produkt je vhodný pre klientov, ktorí potrebujú mať  poistenie len pre prípad náhodnej udalosti. Pri dožití, teda pri ukončení poistnej doby, nie je vyplatená žiadna čiastka.

Na ilustráciu je to možné porovnať napríklad s poistením vozidla. V prípade havárie poisťovňa uhradí náklady na opravu, ale v prípade, že počas celého obdobia poistenia ste nemali žiadnu poistnú udalosť, tak poisťovňa vám poistné nevráti. Porovnaním s kapitálovým poistením je za nižšie poistné vyššia poistná suma krytia.

Tento produkt je pre klientov, ktorí investovanie riešia priamo investovaním do fondov alebo využívajú kapitál pre podnikanie. Ďalej je vhodný ako vinkulácia pre hypotekárne úvery, kde v prípade náhodnej udalosti sa rieši z poisteného plnenia zostatok dlhu za úver a tým nie je zaťažený rozpočet ostatných členov rodiny.

K uvedeným základným poisteniam poisťovacie spoločnosti ponúkajú produkty, ktoré vychádzajú z týchto základných produktov a sú prispôsobené určitým podmienkam, ako dĺžka poistenia, prípadne vek (pre deti alebo seniorov).

K týmto produktom poisťovacie spoločnosti ponúkajú pripoistenia, ktoré sa môžu podľa rozhodnutia klientov pridať k poistnej zmluve. Pripoistenia nie sú rezervotvorné, čo znamená, že sa z ich finančnej čiastky nevytvára zisk pre klienta a slúžia pre prípad poistnej udalosti. Poisťovacie spoločnosti ponúkajú širokú ponuku pre klientov. Najčastejšie sú:
a/ úrazové pripoistenia klienta resp. ďalších členov  rodiny
b/ úrazové pripoistenie smrti a trvalých následkov
c/ nemocničné ošetrenie z dôvodu úrazu a choroby
d/ kritické choroby
e/ oslobodenie od platenia z dôvodu invalidity
f/ náhrady za straty finančných prostriedkov v prípade straty zamestnania
g/ lekárske konzultácie
h/ rekonvalescencia
Ivan Penz, Universal maklérsky dom,
člen odbornej poroty Zlatej mince


Základné informácie o produktoch životného poistenia

Súčasné produkty životného poistenia je možné rozdeliť do troch základných skupín a to na poistenie
a/ kapitálové
b/ investičné
c/ rizikové

článok životné poistenie© Aňa Kern-Struhárová, QEP

a/ Kapitálové životné poistenie je poistenie na život a dožitie. Uvedený produkt je vhodný pre klientov, ktorí potrebujú zabezpečiť rodinu počas aktívneho života, keby sa stala nečakaná udalosť alebo v prípade dožitia sa konca poistnej doby na využitie prostriedkov na splnenie si svojich snov v dôchodku resp. na zvýšenie štandardu.

V tomto produkte  poisťovacia spoločnosť garantuje technickú úrokovú mieru, ktorá je priamo  súčasťou produktu. Investovanie prostriedkov zabezpečuje priamo poisťovacia spoločnosť a je ich povinná umiestňovať do nerizikových fondov, najčastejšie do štátnych dlhopisov.

Zisk, ktorý pri investovaní presiahne garanciu, je prerozdelený pre klienta a poisťovaciu spoločnosť, kde pomer je až 80% v prospech klienta. Tento produkt je jednoznačne vhodný pre klientov, ktorí majú záujem, aby počas celého trvania zmluvy bola výška poistnej sumy garantovaná aj pre život, aj dožitie.

b/ Investičné životné poistenie ako názov nasvedčuje, je produkt spojený s poistením a investovaním. Klient sa na začiatku rozhodne, koľko bude mesačne vkladať, ďalej sa rozhodne, či uvedenú poistku chce mať viac na poistné krytie, alebo má slúžiť na investovanie. Čím vyššia suma je na poistenie, tým menej z mesačného vkladu sa bude investovať, alebo naopak. Tento produkt je vlastne spojenie rizikového poistenia a investovania do fondov.

Vzhľadom na to, že do fondov býva určená minimálna čiastka vkladu, v investičnom životnom poistení si klient sporí aj s nižšími pravidelnými splátkami. Uvedený produkt je vhodný pre klientov, ktorí ho chcú počas poistnej doby využívať ako určitú pomocnú finančnú zábezpeku. To znamená, v prípade potreby finančných prostriedkov je možné realizovať výber a v prípade prebytku vklad.

Ďalej si klient určuje finančnú stratégiu, ktorú mu na základe investičného dotazníka odporučil sprostredkovateľ. Stratégia môže byť konzervatívna, kde sa investuje do dlhopisov, to znamená menšie, ale stabilné výnosy alebo to môže byť akciová stratégia, kde môžu akcie mať výrazný rast, ale aj pokles. 

Z hľadiska dlhodobosti investovania uložené prostriedky sa môžu viac zhodnotiť ako pri konzervatívnej stratégií. V prípade nerozhodného klienta môže byť odporučená stratégia spojená z akciových aj dlhopisových fondov.

Klient počas trvania zmluvy môže svoju stratégiu meniť.

Výšku poistnej sumy, pre prípad náhodnej udalosti, si určuje klient a môže ju meniť počas poistnej doby tak ako investovanie. Investičné životné poistenie je v porovnaním s kapitálovým životným poistením  flexibilnejšie.

Tento produkt je vhodný pre tých, ktorí nemajú okamžitý vysoký kapitál na investovanie. Postupnými pravidelnými čiastkami sa zvyšuje hodnota investovania, s ktorou disponuje klient. Dôležitou informáciu je, že z minimálneho pravidelného vkladu sa nedá očakávať vysoký výnos, lebo  uvedená čiastka slúži aj na poistenie a jej na administratívnu správu.

Poistná doba je najčastejšie v tomto produkte do dôchodkového veku, ale je možné ukončenie aj skôr. Pri ukončení skončí v produkte poistenie a ďalej to slúži ako účet, kde si klient podľa potreby vyberá alebo vkladá finančné čiastky, ktoré sú stále zhodnocované podľa dohodnutej stratégie.

Rozdiel medzi bežným účtom a účtom z investičného poistenia je, že pri účte v investičnom poistení prebieha tzv. nákup a predaj jednotiek. Je to podobné ako pri nákupe devízových prostriedkov, kde pri kúpe, resp. predaji, je rozdiel.

c/ Rizikové životné poistenie je poistenie na život. Uvedený produkt je vhodný pre klientov, ktorí potrebujú mať  poistenie len pre prípad náhodnej udalosti. Pri dožití, teda pri ukončení poistnej doby, nie je vyplatená žiadna čiastka.

Na ilustráciu je to možné porovnať napríklad s poistením vozidla. V prípade havárie poisťovňa uhradí náklady na opravu, ale v prípade, že počas celého obdobia poistenia ste nemali žiadnu poistnú udalosť, tak poisťovňa vám poistné nevráti. Porovnaním s kapitálovým poistením je za nižšie poistné vyššia poistná suma krytia.

Tento produkt je pre klientov, ktorí investovanie riešia priamo investovaním do fondov alebo využívajú kapitál pre podnikanie. Ďalej je vhodný ako vinkulácia pre hypotekárne úvery, kde v prípade náhodnej udalosti sa rieši z poisteného plnenia zostatok dlhu za úver a tým nie je zaťažený rozpočet ostatných členov rodiny.

K uvedeným základným poisteniam poisťovacie spoločnosti ponúkajú produkty, ktoré vychádzajú z týchto základných produktov a sú prispôsobené určitým podmienkam, ako dĺžka poistenia, prípadne vek (pre deti alebo seniorov).

K týmto produktom poisťovacie spoločnosti ponúkajú pripoistenia, ktoré sa môžu podľa rozhodnutia klientov pridať k poistnej zmluve. Pripoistenia nie sú rezervotvorné, čo znamená, že sa z ich finančnej čiastky nevytvára zisk pre klienta a slúžia pre prípad poistnej udalosti. Poisťovacie spoločnosti ponúkajú širokú ponuku pre klientov. Najčastejšie sú:
a/ úrazové pripoistenia klienta resp. ďalších členov  rodiny
b/ úrazové pripoistenie smrti a trvalých následkov
c/ nemocničné ošetrenie z dôvodu úrazu a choroby
d/ kritické choroby
e/ oslobodenie od platenia z dôvodu invalidity
f/ náhrady za straty finančných prostriedkov v prípade straty zamestnania
g/ lekárske konzultácie
h/ rekonvalescencia
Ivan Penz, Universal maklérsky dom,
člen odbornej poroty Zlatej mince